Alarm smogowy

Motoryzacja i jej gwałtowny rozwój oraz ogromna liczba samochodów t elementy które sprzyjają powstawaniu smogu. To zjawisko bardzo niebezpieczne i niemożliwe do uniknięcia. Smog jest szkodliwy dla zdrowia i powoduje ograniczenia widoczności. Emisja spalin na niektórych obszarach jest tak intensywna, przy pewnych specyficznych warunkach pogodowych, widoczność jest ograniczona  do kilkudziesięciu metrów. Są służby, które  regularnie kontrolują stężenie trujących składników w powietrzu oraz ostrzegają na wypadek przekroczenia dopuszczalnych norm. Są trzy stopnie alarmów smogowych.

Podczas alarmu I stopnia zaleca się zrezygnować z jazdy samochodem oraz ograniczyć pracę pieców węglowych. Przy drugim stopniu możliwe jest zatrzymanie ruchu drogowego na pewnych obszarach, a także zaprzestanie przez zakłady przemysłowe i energetyczne stosowania paliw zawierających siarkę. Trzeci stopień to już stan powietrza zbliżony do klęski żywiołowej, który poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Podczas tego alarmu może dojść do całkowitego zatrzymania ruchu drogowego oraz poważnych ograniczeń, łącznie z zaprzestaniem, pracy zakładów przemysłowych i energetycznych.

Zaleca się również, aby ludzie pozostali w domach, zwłaszcza osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Pierwsze służby smogowe powołano w 1965 roku w Nardheim w Westfalii. Zaś pierwszy alarm smogowy ogłoszono 17 stycznia 1979 roku w rejonie Ruhry. Zatrzymano pojazdy, natomiast chorych, starszych i dzieci zachęcono do pozostania w domach. Pierwszy alarm najwyższego stopnia  po raz pierwszy miał miejsce 18 stycznia 1985 roku w zachodnim rejonie Ruhry. Zatrzymano pojazdy i zatrzymano lub ograniczono produkcję we wszystkich zakładach przemysłowych. Alarm trwał ponad godzinę. Od tamtej pory alarmy smogowe były bardzo częste.

Motoryzacyjny smog

Motoryzacyjny smog

Obecność wielkiej ilość samochodów na drogach powoduje degradację środowiska oraz zagrożenia dla zdrowia człowieka.  Oprócz emisji i spalin i hałasu olbrzymi rozwój motoryzacji wyprodukował jeszcze jedno zjawisko związane z zanieczyszczeniem powietrza . To smog. Z angielskiego to słowo jest tłumaczone jako połączenie słów dym i mgła. Jest to gęsta, brunatna mgła, składająca się z trujących gazów i pyłów spalinowych. Powstaje w połączeniu z  odpowiednimi warunkami atmosferycznymi i bardzo dużego lokalnego stężenia zanieczyszczeń. Smog można spotkać na terenach miejskich oraz w dużych skupiskach przemysłowych, gdzie jest duża koncentracja źródeł toksycznych gazów: samochodów, fabryk, elektrociepłowni czy domów ogrzewanych węglem.

Wymienione urządzenia emitują duże ilości tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i metali ciężkich oraz pyłów i kurzu. Gdy występuje inwersja temperatur, czyli na większych wysokościach temperatura jest wyższa niż niżej, dym zamiast unosić się do góry i rozprzestrzeniać się po atmosferze, zostaje zepchnięty do ziemi i gromadzi się w postaci gęstej mgły. To zjawisko powszechne w Angli. Tworzeniu się smogu sprzyja brak wiatru, niska temperatura oraz małe nasłonecznienie. Dlatego w Polsce smog występuje głównie w miesiącach zimowych. Powoduje nieprzyjemne odczucia psychiczne z powodu  ponurego, szaroburego krajobrazu i jest niezwykle niebezpiecznym dla zdrowia.

Degradacja środowiska przez autostrady

Degradacja środowiska przez autostrady

Autostrady i obwodnice budowane wokół miast pomagają zredukować nadmierny ruch pojazdów w miastach, co ma zmniejszyć emisję niebezpiecznych spalin emitowanych przez pojazdy oraz zmniejszyć dolegliwości mieszkańców z powodu zbyt wysokiego natężenia hałasu spowodowanego przejazdem ulicami miast samochodów. Sposobem na te wszystkie dolegliwości ma być powszechna budowa autostrad i obwodnic. Jednak autostrady obok wielu zalet mają też sponsor minusów. Przede wszystkim degradują środowisko naturalne, zakłócając wędrówki zwierząt. Sposobem na to jest budowa wiaduktów nad autostradami, na których sadzona jest roślinność. Mogą chodzić po nich zwierzęta. Jednak  jest to dodatkowy koszt.

Poza tym, likwidujący tylko jeden skutek degradacji środowiska przez autostrady. Szacuje się, że jeden kilometr autostrady zajmuje około dwa hektary  terenu, o który uszczupla się środowisko . Autostrada powodują również nieodwracalne zmiany krajobrazowe. Ponadto, teren pod autostradą musi być uszczelniony oraz mieć możliwość szybkiego odprowadzania wód opadowych. Dlatego też zmniejsza się retencja wód gruntowych średnio o 400 m3/km. Efektem jest spadek poziomu wód oraz gwałtowne przybory podczas powozi. Przez budowę autostrady, środowisko naturalne jest więc wybite ze swojego naturalnego rytmu.

Przez te olbrzymie drogi tracimy najpiękniejsze krajobrazy, bowiem najlepsze tereny pod budowę autostrad znajdują się w dolinach rzek. W Polsce planuje się budowę autostrad oraz dróg szybkiego ruchu w  dolinie Narwi, Biebrzy i Rospudy. Spowoduje to nieodwracalne zmiany na tych naturalnych terenach.

Hałas na drogach

Hałas na drogach

Rozwój motoryzacji i wzrost ilości samochodów na drogach wymusza konieczność budowania autostrad. Zwykle na takie drogi wybiera się tereny niezaludnione, ale obecnie o takie jest coraz trudniej. Dlatego więc mieszkający w pobliżu ludzie są narażeni ma hałas. Wprawdzie instaluje się ekrany dźwiękochłonne, ale spora część dźwięku wydostaje się poza nie i powoduje hałas podobny do odległego bombardowania. Aby zbadać  poziom hałasu emitowanego przez autostrady ustala się specjalne dopuszczalne normy oraz powołuje specjalne komisje.  Ustalono, że na obszarach zabudowanych poziom hałasu nie może obecnie przekraczać 30 – 50 dB w porze nocnej oraz 40 – 60 dB w dzień.

Natomiast krótkotrwałe natężenia hałasu mogą dochodzić do 85 dB. Okazuje się jednak, że w większości miast poziom hałasu jest przekroczony i na ulicach miast gdzie ruch jest ciągły, sięga nawet  70 dB. Natomiast ogólnie na ponad 20% powierzchni Polski poziom hałasu przekracza trwale 60 dB. Zatrważające jest, że jedna trzecia ludności w naszym kraju cierpi z powodu nadmiernego hałasu. Zaś aż 25 procent hałasu jest powodowane przez samochody.

Poziom natężenia hałasu mierzę urządzenia zwane sonometrami,  instalowane w pobliżu ruchliwych ulic oraz dróg krajowych. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane w laboratoriach. Tworzy się za ich pomocą mapy akustyczne, służące eliminowaniu nadmiernego hałasu w zagrożonych nim rejonach.

Sposoby na ograniczenie spalin

Sposoby na ograniczenie spalin

Polska jest krajem pod względem budowy autostrad znacznie zacofanym. Nie wiadomo jednak, czy to źle czy dobrze, bo zarówno ich brak jak i fakt istnienia, nie zmienia nic w zakresie ochrony środowiska. A nawet budowa autostrad powoduje znaczną degradację okolicznego środowiska. W Polsce nie inwestuje się też w transport kolejowy, który niegdyś bardzo rozwinięty popada w ruinę. Ponadto, w naszym kraju, dysponującym 367 tys. km dróg,  większość z nich  jest w bardzo złym stanie.

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska mogłaby poprawić  inwestycja w remont i modernizację dróg oraz budowa obwodnic miejskich. Warto byłoby też polskich obywateli zachęcać do korzystania z innych środków transportu i dostarczanie im do tego dogodnych warunków. Może temu służyć budowanie chodników, alejek rowerowych oraz rozwój komunikacji miejskiej. Warto też ograniczać ruch samochodów i wprowadzać wysokie opłaty parkingowe.  Ale najważniejsze jest inwestowanie w rozwój technologii i produkcję biopaliw, które są znacznie mniej szkodliwe dla środowiska. Zdania na temat inwestowania w autostrady są podzielone.

Niektórzy twierdzą, że nie tylko nie zredukują one ilości trujących spalin emitowanych do powietrza, ale spowoduje ich wzrost. Bowiem rozwój sieci komunikacyjnej stymuluje zwiększanie ilości pojazdów. Autostrady oznaczają hałas, nadmierną ilość spalin, choroby układu nerwowego oraz układu krążenia, a także choroby nowotworowe.

Mniejsza koncentracja pojazdów

Mniejsza koncentracja pojazdów

Samochody stają się coraz popularniejsze. Jednak wielka ilość ziejących spalinami pojazdów powoduje zwiększenie ryzyka chorób wśród ludzi i degradacji środowiska naturalnego. Miasta są zatłoczone autami, a bezpieczeństwo i komfort życia ludzi w miastach staje się coraz gorszy. Jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Polski jest oczywiście Warszawa.

Tam aż 60 procent zanieczyszczeń powietrza pochodzi z ruchu samochodów, a w godzinach szczytu hałas i emisja spalin są olbrzymie. Nie pomagają w ochronie środowiska również wielkie ilości wzbijanego w powietrze pyłu, kurzu, azbestu, gumy oraz innych trujących substancji.  Co jakiś czas pojawiają się akcje zachęcające  kierowców do korzystania z innych niż samochody osobowe środków transportu.

Buduje się ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych, rozwijana jest też komunikacja miejska. Takie działania to wielotorowe korzyści zarówno w zakresie ochrony środowiska jak i w oszczędnościach płynących w ograniczaniu kosztów poszerzania dróg i budowy wielopoziomowych skrzyżowań. Ludziom trudno jest jednak pozbyć się wygodnych aut, które zawiozą na miejsce i pozwolą oszczędzić czas. Dlatego aby odciążyć ruch miejski, buduje się obwodnice oraz autostrady, na które kierowany jest intensywny ruch tranzytowy pojazdów, szczególnie ciężarowych. Jednak nie rozwiązuje to problemu, bo zniszczenia środowiska naturalnego, powodowane przez nie, są ogromne i nieodwracalne. Wyjściem z sytuacji byłoby inwestowanie w transport kolejowy, który jest znacznie bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy oraz tańszy.