Fazy procesu transportu

pobrane-64Prawidłowo przygotowany proces transportu składa się z kilku faz. Ich dobre przygotowanie pozwoli na niezakłócony jego przebieg.
Pierwszą fazą jest faza koncepcyjna zwana również informacyjną. Jej głównym zadaniem jest przygotowanie procesu przemieszczania ładunku. W tej fazie należy wziąć pod uwagę pełną charakterystykę ładunku z punktu widzenia podatności transportowej. Ważnym czynnikiem jest również cykliczność dostaw bądź też ich jednorazowość oraz umiejscowienie nadawcy i odbiorcy towaru. Kolejnym czynnikiem fazy koncepcyjnej jest rodzaj transportu: może on być konwencjonalny lub kontenerowy. Ważną sprawą jest także rodzaj ryzyka od jakiego należy ładunek ubezpieczyć. Zwrócić uwagę należy także na termin dostawy oraz ceny w poszczególnych gałęziach transportu.

Drugą fazą transportu jest przygotowanie ładunku do procesu przemieszczania. Tu wziąć pod uwagę należy przede wszystkim podział odpowiedzialności za ładunek. Odpowiedzialnym może być zarówno nadawca ładunku, jak też spedytor, który taką odpowiedzialność na zlecenie nadawcy, może przejąć. Bardzo istotne jest opakowanie ładunku. Dobrze przygotowane opakowanie powinno być tanie, trwałe, lekkie i dobrze zabezpieczające ładunek przed uszkodzeniem. Aby uniknąć dodatkowych kosztów powinno być ono znormalizowane oraz oznakowane we właściwy sposób. Do towaru powinna zostać dołączona niezbędna, określona przepisami dokumentacja.

Kolejna faza transportu to organizacja ładunku do procesu przemieszczenia a więc jego odbiór od nadawcy. Faza ta powinna być dobrze zorganizowana pod względem ekonomicznym (dobre i celowe zaplanowanie trasy odbioru towaru tak, aby jej koszt był jak najmniejszy pod względem cenowym , jak i czasu trwania)
Następnie następuje fizyczne przemieszczenie ładunku a więc etap najważniejszy z punktu widzenia relacji nadawca-odbiorca. Etap ten należy dokładnie przemyśleć i zaplanować łącznie z określeniem ewentualnych przeszkód i mogących wystąpić opóźnień niezależnych od przewoźnika.
Po wykonaniu tej fazy, a więc dostarczenia towaru na miejsce docelowe, następuje obsługa od strony prawno-finansowej oraz wynikowa analiza kosztów transportu.

Czujniki parkowania z kamerką

pobrane-65Bardzo ciekawym i godnym polecenia rozwiązaniem jest zamontowanie w samochodzie czujnika parkowania zaopatrzonego w kamerki, które umieszczone w 4 miejscach na tylnym zderzaku pokazują na monitorze to, czego kierowca nie może zobaczyć w lusterkach wstecznych, czyli przeszkody znajdujące się na wysokości do 1,5 m wysokości – może to być słupek, kosz na śmieci, kot czy małe dziecko. Duży ciekłokrystaliczny monitor zamontowany w samochodzie pokazuje ekran podzielony na cztery części. Każda część ekranu przedstawia obraz z innej kamery.

Kamery działają także w nocy i w złych warunkach atmosferycznych. Oprócz obrazu, kamery obliczają także odległość samochodu od przeszkody tak, jak klasyczne czujniki i, gdy przeszkoda jest w odległości ok. 1.5 m przekazują do kabiny samochodu informację o tym do monitora, wydającego sygnał dźwiękowy, narastający wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Realistyczny obraz z kamery przemawia do wszystkich tych, którzy byli dotąd sceptycznie nastawieni do czujników parkowania ukazujących jedynie kierunek , gdzie była umiejscowiona przeszkoda i wydających sygnał dźwiękowy.

Rynek wycieraczek samochodowych

images-44Na rynku wycieraczek samochodowych oprócz tradycyjnych wycieraczek różnej jakości pojawiły się w ostatnim czasie wycieraczki bezramieniowe zwane również bananami. Początkowo wycieraczkami tego typu handlowały jedynie dwie firmy: Valeo i Bosch. Każda z tych firm oferowała inny ich model, z których każdy był chroniony prawem patentowym. Cena takich wycieraczek była bardzo wysoka, toteż nie stały się one, mimo wielu zalet, sprzedażowym hitem, lecz były raczej nowinką techniczną. Wiele chińskich firm łamiąc wszelkie zasady, zaczęło produkować wycieraczki bezramieniowe i oferować je klientom w bardzo przystępnych cenach, efektem czego, kilka firm sprzedających akcesoria samochodowe w Europie wprowadziło na rynek wycieraczki typu banan w bardzo korzystnych cenach.

Popularność bananów rosła. Obie firmy Valeo i Bosch chcąc chronić swoje interesy, wniosło sprawy do sądu i oczywiście je wygrało, jednak nie zmieniło to sytuacji na rynku wycieraczek, gdyż w międzyczasie wiele firm chińskich wprowadziło modyfikacje w zaczepach wycieraczek i w efekcie doprowadziło do sytuacji takiej, że wycieraczki bezramieniowe oferowane przez Chińczyków nie tylko nie było kopią opatentowanych wycieraczek, ale także nowe wycieraczki typu banan posiadało patent zdobyty przez Chińczyków a zatem mogły być one sprzedawane bez ograniczeń na terenie UE.

Tranzyt towaru

pobrane-66O tranzycie towarów mówi się wówczas, gdy ani punkt nadania, ani punkt odbioru nie znajduje się w kraju, przez terytorium którego odbywa się transport towaru. W przypadku tym krajem tranzytowym jest to państwo, które użycza swojego terytorium do przewozu ładunków obcych. W zależności od środowiska, można mówić o tranzycie powietrznym, lądowym: samochodowym i kolejowym oraz wodnym odbywającym się drogą morską lub wodno-śródlądową. Ze względu na uregulowania prawne w niektórych krajach bywa tak, iż transport na terenie kraju tranzytowego nie może odbywać się wybranym środkiem transportu i musi on być przeładowany.

Tak dzieje się np. w przypadku tranzytu samochodowego w Szwajcarii, która ze względu na uregulowania związane z ekologią i emisją spalin, wymaga by samochody dostawcze były przewożone wraz z towarami, które wiozą na platformach kolejowych przez jej terytorium. Przedmiotem tranzytu mogą być zarówno towary, jak i mienie wojskowe oraz pasażerowie, energia elektryczna czy rozmowy telefoniczne. Uwzględniając względy organizacyjno-kolejowe można rozpatrywać tranzyt w kategoriach tranzytu zwykłego i uprzywilejowanego.

Podatność transportowa towaru

images-45Na podatność transportową towaru wpływa kilka czynników. Przede wszystkim istotne jest jaką odporność ma ładunek na czas trwania i warunki transportu. Większość artykułów żywnościowych wymaga np. użycia chłodni, co zapewni im świeżość. Artykuły te mają z reguły małą podatność transportową, gdyż szybko ulegają psuciu, toteż muszą być one dostarczane priorytetowo np. mleko, jogurty czy soki jednodniowe. Kolejnym czynnikiem jest podatność naturalna towaru. Wpływają na nią biologiczne cechy ładunku. Wyróżnia się ładunki obojętne np. akcesoria samochodowe typu wycieraczki, ładunki wrażliwe, czyli wszystkiego typu szybko psujące się towary oraz ładunki uciążliwe – głównie takie, które wydają np. charakterystyczną woń.

Na podatność ekonomiczną wpływ ma cena towaru. Stosunek kosztów przewozu do wartości towaru będzie zdecydowanie większy w przypadku towarów małowartościowych, niż w przypadku towarów wysokowartościowych. Ostatnim czynnikiem jest podatność techniczna towaru. W tym przypadku znaczenie mają wymiary, kształt i masa towaru. Wymiary zwiększa w każdym przypadku opakowanie, które może być częściowe lub całkowite. Niektóre towary przewożone są luzem np. piasek.

Znaki towarowe i handlowe umieszczane na opakowaniu

pobrane-1Dzięki właściwie dobranym i umieszczonym na opakowaniu znakom proces transportu może zapewnić optymalne warunki przewożonym towarom.

Wśród znaków można wymienić:
· Znaki typu zasadniczego
· Znaki typu informacyjnego
· Znaki typu manipulacyjnego
· Znaki niebezpieczeństwa

Znaki zasadnicze to takie, które identyfikują towar np. nr kontraktu czy partii towaru; określają odbiorcę (może to być skrót nazwy bądź znak graficzny umieszczany na opakowaniu zbiorczym), zawierają miejsce przeznaczenia lub stację przeznaczenia, czasem rozszerzane o miejsce przeładunku [via…]. Znaki informacyjne podają wiadomości na temat masy, wymiarów i kraju nadawcy. Znaki manipulacyjne są ważne ze względu na prawidłowość przenoszenia i umieszczania ich podczas transportu, zawierają one bowiem takie informacje jak, maksymalną ilość warstw, na jaką towar może być piętrowany, kierunek ułożenia towaru czy informację, że towar nie powinien być podnoszony bezpośrednio za opakowanie. Znaki niebezpieczeństwa zawierają informacje dotyczące ostrzeżeń na temat towaru. Nalepki ostrzegawcze są znormalizowane i podzielone według grup zagrożeń.

Cechy prawidłowego procesu transportowego

pobrane-2Proces transportowy jest procesem niezwykle dynamicznym, szybkim i wieloczynnikowym, stąd też istnieje wiele jego cech, które nieprawidłowo zorganizowane mogą zaburzyć jego przebieg, a tym samym uczynić go nieskutecznym lub niespełniającym oczekiwań i wymogów klienta. Organizując proces transportowy należy wziąć pod uwagę kilka jego cech będących najważniejszymi w jego prawidłowym przebiegu. Aby proces transportowy uznać za prawidłowy, musi w nim wystąpić kilka czynników, które zagwarantują jego skuteczność.

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest w tym przypadku terminowość a także krótki czas trwania procesu transportowego. Przewoźnik musi zagwarantować bezpieczeństwo podczas wykonywania procesu a wszystkie jego ogniwa muszą być jednakowo pojemne. Niebagatelną sprawą jest także wysoka komplementarność, jaką przewoźnik winien jest zapewnić. Pełne zintegrowanie techniczno-eksploatacyjne i organizacyjne zapewni sukces i prawidłowy przebieg procesu transportowego na każdym jego etapie. Elastyczność i rezerwa czasowa na ewentualne nieprzewidziane okoliczności: takie jak awaria samochodu, wypadek drogowy czy korki dopełnią całości. Przy organizacji procesu transportowego zwrócić należy także uwagę na gotowość do szybkiego tworzenia się procesu transportowego.